Icoon Gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld[13]

“Niemand is slachtoffer van gendergerelateerd geweld

Bij de aanpak van de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld werk ik nauw samen met mijn collega’s van VWS, JenV en andere departementen. Dit doen we samen met diverse organisaties die gendergerelateerd geweld binnen verschillende groepen en op verschillende terreinen aanpakken. Hiermee hoop ik gendergerelateerd geweld terug te dringen, door te focussen op preventie en bewustwording. Door de coronacrisis is het risico op geweld achter de voordeur alleen maar toegenomen. Ik streef ernaar dat niemand meer slachtoffer is van gendergerelateerd geweld.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

  • Ik blijf de alliantie Act4Respect ondersteunen die zich samen met jongeren en professionals inzet voor gelijkwaardige relaties tussen jonge vrouwen en mannen, waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld. Zo stelt de alliantie met de campagne ‘Generatie Ja..En?’ stereotiepe opvattingen ter discussie die raken aan verschillende vormen van geweld.    
  • Daarnaast zet ik met de interventie ‘Ik ben van mij!’, gericht in op het bevorderen van positief seksueel gedrag en het ontwikkelen van bewustzijn van wensen en grenzen van de jongeren zelf en die van de ander.
  • Verder ondersteun ik de alliantie ‘Verandering van binnenuit’ die zich door middel van lokale bijeenkomsten met mensen uit de doelgroep inzet voor de veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI-personen binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Hierin spelen getrainde gespreksleiders uit de gemeenschappen zelf een belangrijke rol. Onlangs heeft de alliantie de publicatie ‘Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?’ uitgebracht, waarin ingegaan wordt op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. In 2020 wordt er gestart met het trainen van sociale professionals op deze thematiek.
  • Ook vind ik het, net als Femmes for Freedom, belangrijk het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een bi-culturele achtergrond verder te borgen in de Nederlandse wetgeving en het beleid en daarmee ook in de dagelijkse levens van deze meisjes en vrouwen. Daarom ondersteun ik het LEF dat zich richt zich op het uitbannen van schadelijke traditionele praktijken en eind 2019 de campagne ‘#idecide, sexual rights are human rights’ gelanceerd heeft.
  • Zie ook Veilige Steden, over de veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte.
  • Overigens zijn daders van gendergerelateerd geweld overwegend mannen[14] en daarmee ook deel van de oplossing, hiertoe financier ik  Emancipator. Onder de naam ‘Deltaplan’ werkt Emancipator samen met tientallen andere organisaties aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld.
Gendergerelateerd geweld.

Als het gaat om gendergerelateerd geweld, heeft 45% van de vrouwen sinds haar 15e ooit te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld. Ook is het zo dat een op de tien vrouwen verkracht is. Geweld vindt vaak plaats achter de voordeur. Naar schatting zeggen 76000 vrouwen en 13000 mannen in een periode van vijf jaar structureel slachtoffer te zijn geweest van geweld door een (ex) partner.

[13] Gendergerelateerd geweld, in het emancipatiebeleid ook als synoniem gebruikt voor ‘geweld tegen vrouwen’, is een verzamelterm voor verschillende vormen van geweld die geworteld zijn in de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en in stereotiepe opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn huiselijk geweld, seksueel geweld, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.
[14] Uit cijfers van FRA (2014) blijkt dat negen op de tien plegers van fysiek of seksueel geweld man is. Zie de factsheet van Emancipator voor meer cijfers over geweld tegen vrouwen.