Icoon Topvrouwen

Topvrouwen

“Meer vrouwen werken in topposities”

Het kabinet heeft besloten stevige maatregelen te treffen om een betere doorstroom van vrouwen naar topposities te bereiken en werkt aan wetgeving die enerzijds een quotum oplegt aan raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en anderzijds grote bedrijven verplicht passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de top en de subtop. Het kabinet vindt het daarom teleurstellend dat het bedrijfsleven er zelf niet in slaagt tot een meer diverse top en subtop te komen. Daaruit blijkt dat er een situatie is waarbij mannen en vrouwen nog steeds geen gelijke kansen hebben als het gaat om de doorstroom naar bestuurs- en toezichtsfuncties.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Op deze maatregelen is onderstaande te melden:

  • Het kabinet heeft besloten het SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ integraal over te nemen. Dat houdt in dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven worden verplicht een vertegenwoordiging van mannen én vrouwen van minimaal 30% te realiseren in hun RvC. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan een verdeling van zetels van tenminste 30% m/v is nietig. Alle grote vennootschappen (ongeveer 5000 bedrijven) worden verplicht zelf ambitieuze streefcijfers op te stellen. Daarnaast worden deze grote vennootschappen verplicht hiervoor plannen op te stellen en over het geheel transparant te zijn. Een conceptwetsvoorstel hiertoe is voorgelegd in internetconsultatie. Deze is inmiddels gesloten. Het kabinet streeft ernaar een voorstel voor de wettelijke regeling uiterlijk medio 2020 naar de Raad van State te sturen.
  • De SER zal zoals aangegeven in hun advies een infrastructuur inrichten waarmee ik verwacht fundamentele vooruitgang te boeken met het transparant maken van de verscheidenheid aan onderwerpen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen, het verbeteren van de doorstroom van  vrouwen naar topposities op de arbeidsmarkt en het vergroten van eigenaarschap bij bedrijven om met diversiteit aan de slag te gaan. De invulling van de infrastructuur wordt nader uitgewerkt met ministeries en andere betrokken partijen. Over de infrastructuur, het vormgeven van de transparantieverplichting en over de voortgang van de wettelijke verplichting informeert het kabinet de Kamer voor de zomer van 2020.
  • De maatregelen die gaan gelden voor de private sector zullen ook een vertaling krijgen naar de (semi-)publieke sector. Gezien de breedte en de diversiteit van de organisaties behorend tot de (semi-)publieke sector past hier geen one-size-fits-all regeling. Om dit uit te werken wordt een programma ingesteld. Het kabinet zal de Kamer voor de zomer van 2020 informeren over de vormgeving, de aanpak en het tijdspad van het programma.
Aandeel vrouwen in topposities. In 2014 zat er in 76,1% van de raden van bestuur geen enkele vrouw. Tussen 2014 en 2018 is het aandeel all male boards in raden van bestuur met 9,1% punt afgenomen. Ook is er tussen die twee jaartallen een daling van 14,3% te zien in het aandeel ‘all male boards’ in raden van commissarissen. Het percentage lag in 2014 op 63,3%.  Wat betreft het aandeel vrouwen in raden van bestuur is er tussen 2014 en 2018 een kleine stijging van 2,8%. In 2014 lag dit percentage op 9,6%. Voor de raden van commissarissen was er een stijging van 7,2%. In 2014 lag het percentage op 11,2%.   Deze cijfers komen uit de Nederlandse Female Board Index 2018.