Icoon Onderwijs

Onderwijs

“Alle leerlingen zijn vrij om te zijn wie ze zijn. En te worden wie ze willen worden.”

Ik streef ernaar dat alle leerlingen zich veilig voelen op school, dus ook LHBTI-leerlingen[23]. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedere leerling de ruimte heeft om het eigen talent te ontwikkelen en om een studierichting te kiezen die past bij de eigen capaciteiten en interesses. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedere leerling de ruimte heeft om het eigen talent te ontwikkelen en om een studierichting te kiezen die past bij de eigen capaciteiten en interesses.

Formeel is er voor leraren(-opleidingen) het afgelopen jaar veel geregeld. Zo is de kennisbasis voor de pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen herzien en daarmee is de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit hierin opgenomen. Daarnaast zijn in het mbo de kwalificatie-eisen burgerschap gewijzigd, zodanig dat voor iedereen duidelijk is dat aandacht moet worden besteed aan onder andere seksuele en genderdiversiteit. De volgende stap is wat mij betreft dat we in het klaslokaal terugzien, wat er formeel geregeld is. Daarom wil ik onderwijsprofessionals[24] de benodigde handvatten aanreiken om zelf met deze thema’s aan de slag te gaan.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

  • Met betrekking tot de wijziging van de kwalificatie-eisen burgerschap in het mbo heb ik extra middelen beschikbaar gesteld voor het Kennispunt MBO Burgerschap, zodat zij de scholen kon informeren over de wijziging en over wat van mbo-scholen wordt verwacht. Via het Kennispunt MBO Burgerschap en Stichting School en Veiligheid worden scholen verwezen naar beschikbaar voorlichtingsmateriaal en lesaanbod.
  • Met het lesmateriaal ‘De fijne kneepjes van het vak’ kunnen leerkrachten (in opleiding) pedagogisch vakmanschap ontwikkelen bij het werken aan seksuele integriteit. Het materiaal dat Stichting School en Veiligheid op mijn verzoek ontwikkelde is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, maar is geschikt voor alle sectoren. Ook de universitaire lerarenopleidingen en hogescholen hebben aangegeven de handreiking te kunnen gebruiken bij de voor dit thema relevante bekwaamheidseisen.
  • Verder ondersteun ik het project ‘Stil Verdriet’ van Theater AanZ, Stichting School en Veiligheid en Homo in de Klas, een voorstelling over homoseksualiteit binnen het christelijke geloof waaraan ook een training voor leraren gekoppeld is. De voorstelling is ontwikkeld in samenwerking met onder andere protestant-christelijk onderwijs en gaat na de zomer van 2020 in première.  
  • Daarnaast ondersteun ik de conferentie Genderwijs van Stichting School en Veiligheid over genderstereotypering in het onderwijs. De conferentie vindt plaats op 14 oktober 2020 en heeft als doel onderwijsprofessionals (in opleiding) op een positieve wijze aan het denken te zetten over onbewuste vooroordelen en welke effecten deze kunnen hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Tijdens deze conferentie wordt onderwijsprofessionals handvatten geboden om hiermee om te gaan.
  • In navolging van de motie Kuzu over het stellen van genderdiversiteitsdoelen voor het primair onderwijs ondersteun ik lerarenopleidingen en schoolbesturen om tot een betere verdeling van de man-vrouwverhouding in het primair onderwijs te komen. Met steun van OCW is daarom de alliantie Divers voor de Klas opgericht. De alliantie richt zich in eerste instantie met name op de instroom in de opleiding en het behoud van mannen in zowel de opleiding als het beroep. 
  • Binnenkort wordt vanuit OCW onderzoek uitgezet naar wat de overheid, lerarenopleidingen en schoolbesturen kunnen doen om te komen tot een meer diverse lerarenpopulatie, te beginnen met meer mannen voor de klas.
  • Naast het bieden van handvatten aan onderwijsprofessionals vind ik het ook belangrijk om de positie van lhbti-leerlingen zelf te versterken, daarom steun ik de alliantie Gedeelde Trots, Gedeeld Geluk. De GSA’s (Gender and Sexuality Alliances) zijn onderdeel van deze alliantie en hebben vorig jaar met Paarse Vrijdag 1000 scholen bereikt. De GSA’s zijn een bewezen effectieve interventie die zorgt voor een sociaal veiliger klimaat op school. Ongeveer 85% van de VO-scholen en steeds meer mbo-scholen hebben een GSA.
  • Aan het programma ‘Meer meisjes  in mbo techniek’ van VHTO  dat inzet op het meer genderinclusief maken van technische en ICT-opleidingen hebben uiteindelijk 24 mbo-scholen meegedaan. Om de continuïteit en verduurzaming van het programma te waarborgen verleng ik de subsidie eenmalig met twee jaar.
Percentages meisjes die in 2018/2019 voor een N-profiel kozen.

In 2018 en 2019 koos 39% van meisjes op de HAVO voor een Natuur en Techniek profiel. Voor meisjes op het vwo geldt een percentage van 43%. Desondanks belandt slechts 13,2 vrouwen in technische beroepen. De metafoor van de lekkende pijplijn is hier van toepassing. Het beschrijft het verschijnsel waarbij het aantal meisjes en vrouwen dat respectievelijk voor technische opleidingen en beroepen kiest, bij iedere carrièrestap daalt.  

Deze cijfers staan op de website van het Landelijk Expertisebureau Meisjes/Vrouwen Bèta/Techniek (VHTO). 

Aandeel vrouwen en mannen in het primair onderwijs.

Daarnaast ligt het percentage vrouwen dat in het primair onderwijs werkt op 85%. Slechts 15% van de leerkrachten in het primair onderwijs is man.

Dit percentage is afkomstig uit het CBS rapport ‘Steeds meer vrouwen voor de klas in het basisonderwijs 2016-2018’.

[23] Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse leerlingen
[24] Waar wordt gesproken over onderwijsprofessionals worden niet alleen leraren bedoeld, maar iedereen die werkzaam in het onderwijs is. Dus bijvoorbeeld ook schoolleiders, conciërges, intern begeleiders, leraren in opleiding etc.