Iconen 17

Moties & toezeggingen

MOTIES

Motie van het lid Van den Hul c.s. over genderspecifiek onderzoek naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een genderspecifiek onderzoek te doen naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld, en hoe de positie van kwetsbare vrouwen en kinderen bij de aanpak van dergelijk geweld kan worden verbeterd.

Atria gaat onderzoek doen naar de samenhang tussen financiële afhankelijkheid en partnergeweld. De eerste uitkomsten worden na de zomer verwacht.


Motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis “gender” in het integraal afwegingskader.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoe de kwaliteitseis “gender” in het integraal afwegingskader wordt toegepast en hoe dit leidt tot inzicht in gendereffecten, en de Kamer hierover te informeren bij de eerstvolgende voortgangsrapportage Emancipatie.

Ik ben bezig met een interdepartementale inventarisatie over wat de stand van zaken is, hoe die kwaliteitseis werkt en wat dat voor gevolgen heeft. We informeren uw Kamer hierover in 2020.


Motie van de leden Bergkamp en Yesilgöz-Zegerius over het naleven van het Coman-arrest.

De Tweede Kamer verzoekt de regering zich bij een passende volgende gelegenheid in de EU uit te spreken over het naleven van het Coman-arrest in alle EU-lidstaten en daarover verslag te doen aan de Kamer.

Ik heb dit aan de orde gesteld in mijn toespraak  tijdens de EU LHBTI-conferentie in september 2019. Voorts is het onderwerp – op initiatief van NL, DUI en SPA besproken tijdens de informele bijeenkomst van de EU PV’s & ILGA-Europe in Brussel in november 2019.


Motie van de leden Jasper van Dijk en Becker over onderzoeken wat nodig is om het aantal meldingen van verdenkingen van genitale verminking te verhogen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat nodig is om het aantal meldingen van verdenkingen van genitale verminking te verhogen en daarbij de mogelijkheid van een meldplicht te betrekken.

De motie is met het verzenden van de Actieagenda Schadelijke Praktijken in februari 2020 afgedaan.


Motie van het lid Sjoerdsma over het zo snel mogelijk uitvoeren van het regenboogstembusakkoord.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle elementen uit het regenboogstembusakkoord zo snel als mogelijk uit te voeren.

Zie de actuele stand van zaken bij de uitvoering van het regenboogstembusakkoord.


Motie van het lid Bergkamp c.s. over de belemmeringen van transgenderpersonen op de arbeidsmarkt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de belemmeringen voor transgenderpersonen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, te kijken in hoeverre er een knelpunt is met bestaande verlofregelingen en mogelijkheden te onderzoeken om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren.

Naar de arbeidsmarktpositie van transgenderpersonen is een onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2020 beschikbaar.


Motie van de leden Bergkamp en Van den Hul over onderzoek naar niet medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge intersekse kinderen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate niet medisch noodzakelijke ingrepen plaatsvinden bij jonge intersekse kinderen en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling in 2020 te informeren.

Op dit moment wordt met het ministerie van VWS bekeken hoe een dergelijk onderzoek eruit zou kunnen zien. We streven ernaar uw Kamer hierover voor het herfstreces te informeren. 


Motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, om in het primair onderwijs een doel te stellen om te komen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten en de Kamer daarover in het voorjaar van 2020 te informeren, tezamen met voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden.

Met steun van OCW is de alliantie Divers voor de Klas opgericht. De alliantie richt zich op het verhogen van de instroom in de opleiding en het behoud van mannen in zowel de opleiding als voor het beroep. Gelijktijdig wordt vanuit OCW een onderzoek uitgezet naar wat overheid, lerarenopleidingen en schoolbesturen kunnen doen om te komen tot een meer diverse lerarenpopulatie, te beginnen met meer mannen. Door middel van deze rapportage wordt ook meteen aan de toezegging tot informeren van de Kamer voldaan.


Motie van het lid Van den Hul c.s. over het expliciet meenemen van de positie van transgenderpersonen bij bevolkingsstudies.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de positie van transgender personen expliciet mee te nemen bij bevolkingsstudies zoals de Gezondheidsenquête en de Veiligheidsmonitor.

Ik ben met het SCP in gesprek om te bezien of zij, eventueel samen met de onderzoekers van de universiteit van Gent, vragen naar genderidentiteit beter kunnen meenemen in grote bevolkingsonderzoeken zoals de Gezondheidsenquête of de Veiligheidsmonitor. In het LHBT jongerenonderzoek van het SCP zullen de transgender jongeren voor het eerst worden meegenomen (dit voorjaar). Daarnaast zal in de nieuwe monitor Sociale Veiligheid op scholen gezorgd worden voor het includeren van transgender leerlingen. Hiertoe zal worden samengewerkt met de contactgroep Genderkind en Ouders van de patiëntenorganisatie Transvisie.


Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de aanpak van racisme ook te kijken naar mogelijkheden om homofobie en antisemitisme te bestrijden en daarbij preventie door middel van cursussen en voorlichting expliciet onderdeel te maken van de aanpak.

Samen met de minister voor Medische Zorg en Sport ondersteun ik de Alliantie Gelijkspelen. Deze alliantie stimuleert met een breed pakket aan activiteiten de sociale acceptatie van lhbti-personen in de sport en heeft als doel het realiseren van een open, veilig en prettig team- en verenigingsklimaat voor lhbti-personen in de sport. KNVB, NOC*NSF, KNHB, de roze voetbalfanclubs en de John Blankenstein foundation werken hierbij nauw samen. Met training, deskundigheidsbevordering, voorlichting en deskundig advies richt de Alliantie zich op sportbonden, sportverenigingen, regenbooggemeenten, betaald voetbalorganisaties en supporters.


TOEZEGGINGEN

Onnodige geslachtsregistratie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Lintmeijer (GroenLinks) en Meijer (SP), toe aan de verantwoordelijke bewindslieden het verzoek over te brengen om de Eerste Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het tegengaan van onnodige geslachtsregistratie.

Op 3 juli 2019 heeft de Eerste Kamer van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een brief ontvangen waarin staat vermeld dat aan de Tweede Kamer is toegezegd hen in het najaar nader te informeren. En dat een afschrift hiervan wordt verstuurd naar de Eerste Kamer.

Mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb ik, gelijktijdig met deze brief, een Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van onnodige sekseregistratie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.


IBO Deeltijd

Het kabinet heeft een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk laten verrichten om de Nederlandse deeltijdcultuur te onderzoeken en om beleidsopties aan te reiken. Het IBO Deeltijdwerk plus de kabinetsreactie daarop zijn op 29 april 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zoals in de kabinetsreactie op het IBO Deeltijdwerk is aangekondigd, zal het kabinet scenario’s laten uitwerken voor het stelsel van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit stelsel omvat onder andere kinderopvang, primair onderwijs en verlof voor ouders.


Conferentie transfobie

Ik zal, conform mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg emancipatie op 2 december, een internationale conferentie laten organiseren over transfobie. Hiervoor zullen (internationale) activisten en belangenorganisaties worden uitgenodigd. Ik betrek Transgender Netwerk Nederland bij de opzet en organisatie van de conferentie. De conferentie zal naar verwachting in het najaar van 2020 worden gehouden.


Onderzoek bi’s

Vanuit Bi+ zal dit jaar onderzoek worden uitgevoerd naar gezondheidsverschillen tussen personen met biseksuele gevoelens of ervaringen en de algemene bevolking. Dit zal bestaan uit een kennissynthese, een kwantitatief onderzoek (als vertaling van Australisch onderzoek) en een kwalitatief onderzoek. Het eerste deel van de bevindingen wordt in maart 2021 verwacht.